Παραδοτέα

  • Π-1.1 Τεχνολογίες και πρωτόκολλα φαρμακευτικής συμμόρφωσης (M3)
  • Π-1.2 Γενική αρχιτεκτονική και απαιτήσεις συστήματος (M6)
  • Π-2.1 Αρχιτεκτονική και λεπτομερείς προδιαγραφές συστήματος (M15)
  • Π-2.2 Προδιαγραφές παρεχόμενων υπηρεσιών (M15)
  • Π-3.1 Αναφορά υλοποίησης συστήματος και υπηρεσιών (M27)
  • Π-3.2 Αναφορά επαλήθευσης-επικύρωσης (M29)
  • Π-3.3 Πρωτότυπο σύστημα σε εργαστηριακό περιβάλλον (M29)
  • Π-4.1 Σύνταξη σχεδίου δοκιμών και αξιολόγησης (M29)
  • Π-4.2 Αναφορά και αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών (M36)
  • Π-4.3 Αναφορά προώθησης και εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων του έργου (M36)

Δημοσιεύσεις

Παρουσιάσεις