Έναρξη του έργου Smart Blister

Σήμερα, 9/7/2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του ερευνητικού έργου Smart Blister «Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων», με κωδικό Τ1ΕΔΚ-02506, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Το έργο υλοποιείται από τους φορείς:

  • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΚΡ), Μονάδα Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM)
  • AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.B.E.E.
  • BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.